POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spis treści:

 • I Postanowienia ogólne
 • II Administrator Danych Osobowych
 • III Dane kontaktowe
 • IV Zasady przetwarzania danych osobowych
 • V Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • VI Okres przechowywania danych osobowych
 • VII Kategorie danych osobowych
 • VIII Pliki cookies
 • IX Udostępnianie danych
 • X Uprawnienia Klientów

 

§ I Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.meblekoala.pl (dalej jako „Sklep internetowy”).
 2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

§ II Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Firma Meble Koala A. Rodak G. Rodak Spółka Jawna, NIP: 9372761131, REGON: 528469805 (dalej jako „Administrator”).

§ III Dane kontaktowe

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail biuro@meblekoala.pl lub pisemnie na adres: Firma Meble Koala A. Rodak G. Rodak Spółka Jawna, ul. Kościelna 71, 43-354 Czaniec

§ IV Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym.

§ V Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
 1. prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
 2. realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
 3. obsługi procesu zawierania umowy sprzedaży ratalnej (art. 6 ust. 1 pkt b i c) RODO),
 4. marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 5. udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
 6. realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
 7. prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
 8. archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 9. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

§ VI Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
 1. dane dotyczące prowadzenia konta Klienta – przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i w ciągu 1 roku od momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
 2. dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży,
 3. dane dotyczące sprzedaży ratalnej – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży,
 4. dane związane z realizacją działań marketingowych – w ciągu 1 roku od momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta wobec przetwarzania jego danych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
 5. dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – w ciągu 3 miesięcy od momentu wycofania udzielonej zgody.
 6. dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
 7. prowadzenie usługi newslettera – w ciągu 1 roku od momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera.
 8. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 9. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

§ VII Kategorie danych osobowych

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: adres e-mail, nazwa firmy, adres, NIP, imię i nazwisko, telefon.

§ VIII Pliki cookies

 1. Administrator nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu internetowego.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
 1. rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
 2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymanie sesji Klienta Sklepu internetowego, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostosowanie zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego,
 5. zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Klienta.
 1. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

§ IX Udostępnianie danych

 1. Sklep jest uczestnikiem programu „Opinie konsumenckie Google” w ramach usługi świadczonej Google Inc. W ramach tej usługi Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przekazanie Google adresu e-mail podanego w formularzu zamówienia celem otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiety służącej uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie.
 2. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 3. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego Administrator udostępnia dane osobowe Klientów następującym podmiotom:
 • operatorzy pocztowi,
 • operatorzy systemów płatności,
 • banki oferujące sprzedaż ratalną.

§ X Uprawnienia Klientów

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania.
 5. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§ XI Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Postanowienia rozdziału XII. Regulaminu stanowią regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
 • założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym,
 • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
 • umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego.
 • usługa Newslettera.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
 • dostęp do sieci Internet
 • czynnego konto poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash,
 1. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą zarejestrowania przez Kupującego Konta Klienta, zapisania się do usługi Newslettera, z chwilą złożenia zamówienia bez uprzedniej rejestracji, a także w momencie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, a także dotycząca przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na za założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także dotycząca usługi Newslettera, zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 5. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 7 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@meblekoala.pl lub pisemnie na adres: Firma Meble Koala A. Rodak G. Rodak Spółka Jawna, ul. Kościelna 71, 43-354 Czaniec
 6. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu internetowego Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy.
 7. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@meblekoala.pl lub pisemnie na adres: Firma Meble Koala A. Rodak G. Rodak Spółka Jawna, ul. Kościelna 71, 43-354 Czaniec
 8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

§ XII Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 5. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.